Oldal kiválasztása

A book-self.hu webshop, amit a Clean Air Complex Bt. üzemeltet (továbbiakban: book-self.hu) a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a book-self.hu belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A book-self.hu vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a book-self.hu kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A book-self.hu vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a book-self.hu helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

A book-self.hu vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

(i)     Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

(ii)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

(iii)  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

(iv)   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Ügyfeleink részére az alábbi tájékoztatókat nyújtjuk:

  1. Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) 2020. május 20. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön regisztráció során megadott személyes adatait.

1.1 Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ;e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291)  (továbbiakban: Bookself) jogosult.

A Bookself-nél az Ön által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez és jelszóhoz a következő

pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Bookself. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

1.2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Bookself a regisztráció során megadott a weboldalra történő regisztráció céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztráció során ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A regisztráció során megadott név, e-mail cím, jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor azt a Profil törlése gombra kattintással törölheti. Ha a http://www.book-self.hu/ honlapon történő regisztrációját törli, akkor a Bookself törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait. A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a Bookself hírleveleiről. Ha a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az Bookself.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással. Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Bookself regisztrációd és a regisztrációd törlése között kezelt a hozzájárulása alapján, a Bookself jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy a regisztrációját törölte.

1.3. Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.
A regisztráció céljából megadott e-mail címedet a Bookself további személy részére nem továbbítja.

1.4. Az adatkezelés időtartama

A Bookself. az Ügyfél által megadott személyes adatokat a honlapra történő regisztrálás időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli. A Bookself az Ügyfél által megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén a Profil törlése gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

1.5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

1.5.1 A Bookself a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Bookself a honlapján nyilvánosságra hozza.

1.5.2 A Bookself az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor törölheti regisztrációját és a regisztrációval kapcsolatos személyes adatait a Bookself törli.

1.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1.6.1 Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Bookself-től arra vonatkozóan, hogy a Bookself kezeli-e a személyes adatait. Ha a Bookself kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül tőled gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár. A Bookself a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

1.6.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult a Bookself-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

1.6.3 Törléshez való jog

A Bookself a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a Bookself indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Bookself-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Bookself jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. A Bookself a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Bookself-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Bookself-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Bookself nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

1.6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Bookself-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Bookself. a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Bookself -nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Bookself. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

1.6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Bookself vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Bookself nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

1.6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Bookself tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Bookself-nél.

1.7. Jogsértés esetén tehető lépések

1.7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Bookself megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: webshop@bookself.hu.

1.7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

1.7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

2. Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) 2019. október 15. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket a http://www.book-self.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

2.1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) jogosult. A Bookself-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Bookself adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Bookself a rendeléssorán megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Bookself a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Bookself a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

2.3. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait a Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: webshop@book-self.hu; telefonszám: +36-70-940-4291) ismerheti meg. A rendelés során megadott személyes adatokat a Bookself a következő további személyek részére továbbítja a rendelés teljesítése és a webshop zavartalan működése céljából:

Adatkezelő Székhely Adatfeldolgozási tevékenység
FoxPost Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. Csomagszállítás
Magyar Posta Zrt.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Csomagszállítás

2.4. Az adatkezelés időtartama

A Bookself a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az Ön által kért törlésig kezeli. Az Bookself a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

2.5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

2.5.1 A Bookself a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Bookself a honlapján nyilvánosságra hozza.

2.5.2 Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

2.6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

2.6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Bookself-től arra vonatkozóan, hogy a Bookself kezeli-e a személyes adatait. Ha a Bookself kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Bookself a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

2.6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Bookself-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

2.6.3 Törléshez való jog

A Bookself az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Bookself indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Bookself-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Bookself jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. A Bookself a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Bookself-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Bookself-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Bookself nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

2.6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Bookself-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Bookself a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Bookself-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Bookself az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

2.6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Bookself vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Bookself nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

2.6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Bookself tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Bookself-nél nem élhet.

2.7. Jogsértés esetén tehető lépések

2.7.1. Ha úgy gondolja, hogy a Bookself megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen:

bookselfwebshop@gmail.com

2.7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

3. Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14.; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) 2019. október 15. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e-mailcímét, amelyeket a http://www.book-self.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

3.1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14.; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) jogosult. A Bookself-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Bookself adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

3.2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Bookself a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem vagy köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a Bookself-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben a Bookself hírleveléről leiratkozik, akkor a Bookself a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Bookself a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött a részedre az Ön hozzájárulása alapján, a Bookself jogszerűen járt el.

3.3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét Clean Air Complex Bt. (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Liszt Ferenc utca 14. ; e-mail cím: bookselfwebshop@gmail.com; telefonszám: +36-70-940-4291) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Bookself további személy részére nem továbbítja.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A Bookself az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. A Bookself az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

3.5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

3.5.1 A Bookself a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Bookself a honlapján nyilvánosságra hozza.

3.5.2 A Bookself az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Bookself a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

3.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

3.6.1 Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Bookself-től arra vonatkozóan, hogy a Bookself kezeli-e a személyes adatait. Ha a Bookself kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül tőled gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rád nézve milyen várható következményekkel jár. A Bookself a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

3.6.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult a Bookself-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

3.6.3 Törléshez való jog

A Bookself a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a Bookself indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Bookself-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Bookself jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. A Bookself a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Bookself-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Bookself-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Bookself nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Bookself-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Bookself a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Bookself-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Bookself az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

3.6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Bookself vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Bookself nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

3.6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Bookself tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Bookself-nél.

3.7. Jogsértés esetén tehető lépések

3.7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Bookself megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: bookselfwebshop@gmail.com

3.7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

3.7.3 Személyes adataidat kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

4. Cookie-kra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Töltés...